Oposicions a Bomber de la Generalitat de Catalunya 2023

Oposicions a Bomber de la Generalitat de Catalunya 2023

10

10

minutos de lectura

minutos de lectura

Oposicions a Bomber de la Generalitat de Catalunya 2023

10

minutos de lectura

MASTERCLASS GRATUITA

Las 4 claves para aprobar tu oposición en menos tiempo

Ver video

MASTERCLASS GRATUITA

Las 4 claves para aprobar tu oposición en menos tiempo

Ver video

Després de molt de temps sense rebre novetats en el sector dels bombers, des de 2018, cada any la Generalitat de Catalunya ha decidit proposar noves places en l’oferta pública. Avui et parlem de tot el que has de saber per preparar-te aquestes proves d’accés al cos de bombers, amb totes les fases per les quals passaràs, amb informació actualitzada.

🎉 Nova OPE de 2024 amb 300 noves places de bombers de la Generalitat

Ara sembla que els opositors tenen moltes més oportunitats que mai per aconseguir aquestes places, oportunitats que mai se sap si haurem d’esperar molt per tornar a tenir. Per això, creiem molt important donar-t’he una orientació en aquest sentit. 

És hora que et posis les piles i aconsegueixis per fi els teus objectius!

Pots llegir aquest mateix article en castellà: Oposiciones a Bombero de la Generalitat de Cataluña.

Requisits per presentar-se a les Oposicions a bomber de la Generalitat

Per poder-te presentar, has de complir amb els següents requisits:

 • Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o bé ser cònjuge o descendent d’algú amb aquestes condicions (sempre que no estiguin separats de dret, o sigui una persona menor de 21 anys o depenent)

 • Edat: Tenir almenys 16 anys (en realitat, fins als 18 anys no podràs obtenir el permís de conducció C) i no superar l’edat de jubilació forçosa.

 • Titulació: Tenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o superior, o equivalent.

 • Permís de conducció: Tenir el permís de conducció de la categoria C en vigor o permisos equivalents.

 • Llengua catalana: Tenir coneixements de català de nivell C1 o superior (qui no disposi d’un títol oficial, podrà demostrar els seus coneixements en la prova de català, durant el procés selectiu)

 • Llengua castellana: En cas que la persona no tingui nacionalitat espanyola, ha de tenir el nivell C1 en castellà (també es podran demostrar els coneixements en una prova de castellà).

 • Capacitat: Tenir les capacitats físiques i psíquiques per complir les places a cobrir

 • Habilitació: No haver sigut inhabilitat per a la funció pública.

Trobaràs més informació (i actualitzada) a articles com el de "requisitos para ser bombero en Cataluña".

Pagar la taxa d’inscripció: Per participar caldrà pagar una taxa, l’import varia segons la convocatòria. Per exemple, la de 2019 era de 29,85 €.

Presentació dels participants

En presentar-se, la persona haurà d’omplir una sol·licitud de participació, que podrà enviar telemàticament o fer arribar de manera presencial. Les condicions i el com dependrà de la convocatòria i es publicarà a les bases.

Aprovació dels participants

Després de l’ompliment de la informació, es publicaran les llistes d’admesos i exclosos, donant un temps perquè els participants tinguin la possibilitat de demanar una correcció justificada. Aquest tipus de publicacions estaran a l’e-Tauler de la Generalitat de Catalunya, encara que aquestes actualitzacions també es publicaran a la pàgina de la convocatòria.

Procés de selecció

Una vegada estiguin tots els participants escollits i preparats, es començarà amb el procés de selecció, que consisteix en diferents fases.

Fase d’oposició

La fase d’oposició és la que, naturalment, més preocupa als opositors. Es posa a prova cada mes de treball i estudi invertit per aconseguir entrar al Cos de Bombers. Actualment, consisteix en 5 proves:

1a prova: Prova de coneixements i tests psicotècnics

Aquesta prova consta de tres exercicis obligatoris, que eliminaran a la majoria de participants:

Coneixements

És un qüestionari tipus test en català amb 95 preguntes + 10 de reserva que es farà en menys d’1 hora i 45 minuts i es qualificarà de 0 als 10 punts, amb una puntuació mínima de 5 punts per ser apte. El temari pot variar en algunes convocatòries.

Les preguntes que es deixen en blanc no puntuen, i les negatives resten punts. Per cada 4 respostes errònies es descompta 1 correcte. Se segueix la següent fórmula per obtenir la valoració final:

       (A – E / 4) x P

Q = ————————

   N

Q: Resultat final

A: Nre. de respostes correctes

E: Nre. d’errors

P: Puntuació màxima de l’exercici (10)

N: Nre. de preguntes

 S’ha de tenir almenys un 5 en total per tenir l’apte en aquesta prova. Tot i això, també es farà servir una nota de tall, que depèn dels altres opositors i serà eliminatori. El 2018 va ser aproximadament d’un 6,6, el 2019 una mica més de 7, el 2020 va baixar fins a quasi el 5 perquè hi va haver molts no aptes al test de personalitat, que sí que tenien molt bona nota al teòric. La nota de tall no se sap fins que surten els resultats.

Podràs trobar en els cursos de Bomber Ninja diversos dels temes que entren en aquesta oposició.

Test aptitudinal

Consisteix en una bateria de tests psicotècnics que busquen avaluar les capacitats aptitudinals del participant:

 • Aptitud verbal

 • Capacitat d’atenció

 • Aptitud numèrica

 • Raonament abstracte

 • Capacitat espacial

El resultat pot ser apte o no apte. És important preparar-se bé aquestes proves, ja que no podem saber on està la nota de tall.

Test d’avaluació psicològica de la personalitat

Per tal de saber si el teu perfil s’ajusta al de la plaça convocada, es farà un test de personalitat. També consistirà en un resultat com a apte o no apte.

Qualsevol participant que sigui apte a les 3 proves i tingui una nota que estigui entre les 600 millors al teòric podrà continuar amb el procés de selecció.

2a prova: Prova física

La prova física és l’altra part per la qual molts opositors a bomber combinen la preparació acadèmica amb la física. Aquesta prova també és de caràcter eliminatori. Les proves poden variar segons la convocatòria. En l’última edició les proves físiques, amb les seves valoracions, varen ser:

 • Cursa de llançadora: 13,5 per dones i 15,5 per homes per obtenir el 10.

 • Circuit d’agilitat: 14,81″ o menys els homes i 17,33″ o menys les dones, per obtenir el 10.

 • Exercici aquàtic de 25 metres en 30”: Apte o no apte

 • Pressió sobre banc: 15 repeticions en menys de 45″. 42 kg per dones i 65 kg per homes per obtenir el 10.

 • Pujada de corda: Apte o no apte. 4 m per dones i 6 m per homes.

Aquests exercicis es faran tots el mateix dia i poden variar en ordre. Menys la cursa, que es farà sempre l’última.

Les condicions i puntuacions variaran en cada prova. Les proves d’exercici aquàtic i de corda s’han de considerar aptes per poder superar aquesta part. La puntuació final serà d’entre 0 i 10 punts, sent la nota mínima de 5.

D’aquí fan una nota de tall corresponent a un nombre de participants, i passen a la següent prova fins a 325, actualment.

3a prova: Prova d’avaluació psicològica

Prova amb puntuació d’un o diversos exercicis en la que es posen a prova les següents competències:

 1. Adaptabilitat i flexibilitat.

 2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l’estructura jeràrquica.

 3. Autocontrol i tolerància a l’estrès.

 4. Treball en equip.

 5. Autogestió i desenvolupament personal i professional.

 6. Motivació i vocació de servei públic.

 7. Capacitat analítica i presa de decisions.

 8. Capacitat de comunicació.

 9. Orientació a resultats.

Es puntua entre 0 i 10 punts, no es tindrà en compte cap altra prova anterior. No és eliminatòria, però farà variar la classificació final dels participants. És una ajuda per donar avantatge a aquells que no tenen mèrits, però que s’han preparat aquestes proves molt bé.

4a prova: Prova mèdica

Dependrà de les bases, però es reconeixerà al participant per veure que està físicament sa i preparat per l’exercici de bomber. Es farà anàlisi de sang, un qüestionari mèdic orientatiu així com una declaració jurada de malalties i tractaments mèdics.

Dintre d’aquesta prova també es provarà que el participant suporta bé el vertigen i la claustrofòbia.

La qualificació serà d’apte o no apte, també és eliminatòria.

5a prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana

Per acabar, es farà una última prova eliminatòria, per corroborar que es compleix amb els requisits de nivell C1 en ambdós idiomes. En el cas que el participant tingui la nacionalitat espanyola no serà necessari la part en castellà.

També podran saltar-se aquesta part aquelles persones que aportin documentació oficial que corrobori el seu nivell d’idiomes, com el Certificat de nivell de suficiència de català C1 o superior o títols equivalents.

L’examen serà en format escrit i oral. La puntuació final serà d’apte o no apte.

La puntuació total de totes les proves anteriors dividida entre tres serà la puntuació final de les proves.

Fase de concurs

Després de demostrar les teves aptituds, coneixements i habilitats arribarà el moment de veure quins mèrits tens per obtenir la plaça.

A la fase de concurs es valoraran els mèrits de la persona, fins a un màxim de 2 punts. Els mèrits que puntuen i com dependrà de la convocatòria.

Fase formativa

A través d’un curs selectiu de formació de 700 hores a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El temari pot variar en la convocatòria. El de l’última era el següent:

 • Mòdul 1: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de risc.

 • Mòdul 2: Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.

 • Mòdul 3: Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans.

 • Mòdul 4: Intervenció operativa en esdeveniments d’origen natural, tecnològic i antròpic.

 • Mòdul 5: Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.

 • Mòdul 6: Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències.

 • Mòdul 7: Atenció sanitària inicial en situació d’emergència.

 • Mòdul 8: Suport psicològic en situacions d’emergència.

 • Mòdul 9: Coordinació d’equips i unitats d’emergències.

 • Mòdul 10: Ciències aplicades a l’àmbit professional.

 • Mòdul 11: Formació i orientació laboral.

En acabar aquest curs, els participants obtindran la valoració d’apte o no apte.

Fase de pràctiques

L’última fase de l’oposició consistirà en unes pràctiques, també eliminatòries, de 600 hores de servei en el parc de bombers o altres instal·lacions de l’organització oficial.

Cada participant rebrà un informe d’avaluació per part dels seus caps i funcionaris. Finalment, després de comprovar que tot està correcte, el Tribunal Qualificador serà qui decidirà la valoració final d’apte o no apte.

Després de tot aquest procés, per fi formaràs part del Cos de Bombers. 

Si vols preparar-t’ he millor que mai les Oposicions a Bomber Generalitat, pots comptar amb la nostra formació!

Puedes ver en nuestro canal de youtube todas las entrevistas de “la Semana de la Gene”

¿Quieres empezar a competir por tu plaza?

Únete a Ninja y empieza a sacar ventaja al resto de opositores. Tu academia all in one.

¿Quieres empezar a competir por tu plaza?

Únete a Ninja y empieza a sacar ventaja al resto de opositores. Tu academia all in one.

¿Quieres empezar a competir por tu plaza?

Únete a Ninja y empieza a sacar ventaja al resto de opositores. Tu academia all in one.